Regulamin


PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Właścicielem La Baza oraz strony internetowej www.laBaza.pl jest: Bartosz Skwiercz
2. W niniejszym regulaminie właściciel obiektu nazywany jest ,,Wynajmującym", a osoba dokonująca rezerwacji ,,Gościem".
3. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
4. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie obiektu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.laBaza.pl

 

ZASADY REZERWACJI

1. Rezerwacji pobytu można zrealizować poprzez system rezerwacyjny znajdujący się na stronie www.laBaza.pl w zakładce ,,Rezerwacja” lub telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym na w/w stronie internetowej.
2. Potwierdzenie rezerwacji następuje po zaksięgowaniu zadatku wynoszącego min 30%.
3. Pozostałą część kwoty należy uiścić najpóźniej w dniu przyjazdu.
4. W przypadku rezygnacji 30 dni i więcej przed zarezerwowaną datą pobytu zadatek w wysokości 30% nie podlega wykorzystaniu w innym dogodnym terminie dla gości. Jeżeli Gość zdecydował się opłacić z góry pełen koszt pobytu korzystając ze zniżki wynikającej z tego faktu, kwota nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku rezygnacji 30 dni i mniej przed zarezerwowaną datą pobytu wpłacona kwota nie ulega zwrotowi. W takim wypadku możliwe jest przeniesienie rezerwacji na inną osobę po uprzednim poinformowaniu Wynajmującego lub na inny termin.
6. Wpłaty środków można dokonać bezpośrednio na konto bankowe, e-przelewem lub poprzez system Paypal.
7. Płatności zadatku należy dokonać maksymalnie do 72h po dokonaniu rezerwacji. W przypadku nieodnotowania wpłaty rezerwacja może zostać anulowana.
8. Działamy zgodnie z Ustawą o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
9. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

DOBA NOCLEGOWA

1. Doba zaczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00.
2. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego opłata za pobyt nie zostanie zwrócona.
3. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt Wynajmujący może anulować rezerwację oraz zwrócić 100% wpłaconej kwoty.

WARUNKI POBYTU

1. Po zakwaterowaniu, należy upewnić się czy wszystkie urządzenia i sprzęt są sprawne i kompletne, a ewentualne usterki, uwagi czy braki bezzwłocznie zgłaszać Wynajmującemu telefonicznie. Jeżeli niesprawność danego sprzętu nie zostanie zgłoszona przy zakwaterowaniu, wówczas Gość może zostać obciążony odpowiedzialnością finansową za taki sprzęt.
2. W przypadku uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia pokoju oraz uszkodzeń spowodowanych na terenie obiektu Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zaistniałych szkodach i może zostać obciążony kosztami naprawy, które nastąpiły z jego winy lub winy osób go odwiedzających.
3. W przypadku zniszczenia lub zabrudzenia wynikającego z pobytu Gościa wymagającego dodatkowego prania wykładzin lub gruntownego czyszczenia wyposażenia zastosowana będzie opłata specjalna wynikająca z poniesionych przez La Bazę kosztów usługi prania wykładzin lub gruntownego czyszczenia wyposażenia.
4. Na terenie obiektu La Baza obowiązuje cisza nocna w godzinach 23:00 do 7:00 rano.
5. W pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia papierosów, e-papierosów oraz innych używek. W przypadku wykrycia zapachu dymu, Gość zostanie obciążony kosztami 300 zł. Palenie jest możliwe na tarasach i patio, w strefie do tego wyznaczonej. Niedopałki należy wyrzucać do popielniczek znajdujących się na zewnątrz.
6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach.
7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony na zewnątrz (rowery,sprzęt sportowy,hulajnogi itp.).
8. Goście obiektu La Baza mogą korzystać z bezpłatnego, niestrzeżonego parkingu w pobliżu budynku. Wynajmujący nie odpowiada za ewentualne szkody pojazdu lub utratę rzeczy w nim pozostawionych.

POBYT Z DZIEĆMI

1. Dzieciom do lat 3 przysługuje bezpłatny pobyt.
2. Pobyt dzieci w wieku 3-10 lat to koszt 50% proporcjonalnej ceny za jedno miejsce zależnie od liczby wszystkich gości.
3. Pobyt dzieci w wieku 10-15 lat to koszt 80% proporcjonalnej ceny za jedno miejsce zależnie od liczby wszystkich gości.
4. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez dzieci przebywające pod ich opieką.
5. Na schody dzieci mogą wchodzić i przebywać tylko pod opieką i na odpowiedzialność swojego opiekuna.
6. Możliwe jest bezpłatne skorzystanie z łóżeczka turystycznego. Prośbę należy uwzględnić przy dokonywaniu rezerwacji.

POBYT ZE ZWIERZĘTAMI

1. Możliwy jest pobyt pupila w obiekcie La Baza. Pobyt jednego zwierzęcia jest bezpłatny. Na każde kolejne zwierzę obowiązuje jednorazowa opłata w wysokości 50 zł za dobę. Właściciel odpowiada za swojego pupila i nie może pozostawiać go bez opieki na terenie obiektu La Baza. Piesek/kot powinien mieć własne legowisko, prosimy nie dopuszczać do przebywania pupila na łóżku i w fotelu.
2. Właściciel zwierzaka ma obowiązek sprzątać po nim nieczystości i wyrzucać je do śmietników zewnętrznych.
3. Właściciel odpowiada za swojego zwierzaka i w razie dokonanych przez niego zniszczeń może zostać obciążony kosztami ich usunięcia.

 

 

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).


DANE OSOBOWE

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art.4 pkt 1) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

1. Administratorem danych osobowych jest …..
2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest w następujący sposób:
◦ listownie: pisząc na adres:La Baza, Gdańsk ul. Wallenroda 6/12 80-438
◦ mailowo: bartek@laBaza.pl
◦ telefonicznie: +48 607 063 243

SKĄD POCHODZĄ TWOJE DANE?

1. Źródła pochodzenia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy:
◦ Formularz rejestracyjny w systemie rezerwacyjnym,
◦ Wiadomości e-mail wysyłane przez Ciebie do nas bezpośrednio i przez formularz kontaktowy,
◦ Rozmowy telefoniczne i na czacie.

PODSTAWA, CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA

1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z:
◦ (art. 6 pkt 1 lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
◦ (art. 6 pkt 1 lit. c) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
◦ (art. 6 pkt 1 lit. f) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
◦ (art. 6 pkt 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.
2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
◦ wypełnienie umowy o świadczenie usługi turystycznej
◦ rozliczenia rachunkowe i podatkowe
◦ wskazanym w zgodzie – w celu wykorzystania marketingowego.
3. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.
4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, firmom transportowym, towarzystwom ubezpieczeniowym, hostingodawcy, zewnętrznej obsłudze księgowej, podwykonawcom usług turystycznych, jak również na podstawie zgody Użytkownika i w ramach celów dla których dane są przetwarzane.
5. Na potrzeby realizacji imprez turystycznych lub obsługi zapytania gromadzimy takie dane jak:
◦ Imię i nazwisko
◦ Adres e-mail
◦ Numer telefonu
6. Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
◦ obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe
◦ wynikający z przepisów prawa (w celach podatkowych, rachunkowych)
◦ móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)
◦ komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia)
7. Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 6 lat od momentu zakończenia świadczenia usług.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:
Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) Kiedy dane są nieprawidłowe – do czasu ich poprawy
b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
c) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Prawo do sprzeciwu
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
1. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres bartek@laBaza.pl. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Klubu prowadzonej przez Administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.
2. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
3. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

INFORMACJE DODATKOWE

1. Administrator danych realizując Politykę Prywatności dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów i danych Użytkowników, a w szczególności zapewnia, aby te dane były:
◦ przetwarzane zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
◦ zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
◦ merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
◦ przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
3. Administrator realizując Politykę dąży do systematycznego unowocześnienia stosowanych przez niego informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług Klubu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

PROFILOWANIE

1. Administrator informuje, że podczas wizyty na stronie udostępnianych serwisów pobierane są automatycznie dane takie jak np. adres IP, typ przeglądarki itp. Zbierane w trakcie połączeń internetowych wymienione dane wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją i zarządzaniem serwerami.
2. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach udostępnianych serwisów.
3. Administrator stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z udostępnianych serwisów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze strony Klubu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies.

POLITYKA COOKIES

1. Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze Użytkownika ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej oraz służą celom statystycznym.
2. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Strona korzysta z następujących rodzajów plików cookies:
1. Własne pliki cookies – są to pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane przez stronę.
2. Pliki cookies osób trzecich – pliki cookies należące do osób trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność
4. Własne pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
1. przechowywanie informacji na temat preferencji wizualnych Użytkownika oraz personalizujących;
2. przechowywanie podstawowych informacji o Użytkowniku np. identyfikator;
3. zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści wyświetlanych przez stronę La Baza;
4. zapewnianie najlepszego odbioru oraz adekwatności zawartości strony La Baza dla Użytkownika.
5. czas nadejścia zapytania,
6. czas wysłania odpowiedzi,
7. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
8. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
9. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony La Baza nastąpiło przez odnośnik,
10. informacje o przeglądarce Użytkownika,
11. informacje o adresie IP Użytkownika.
5. Pliki cookies osób trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:
1. zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron lub elementów Serwisu;
2. zbieranie danych statystycznych o Użytkowniku np. wiek, płeć, informacje demograficzne, zainteresowania;
3. wyświetlanie reklam behawioralnych i displayowych – dostosowanych do zainteresowań użytkowników;
4. tworzenie profili behawioralnych oraz zainteresowań Użytkowników, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania Użytkownika;
5. obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect i innych.
6. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
7. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
8. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie plików cookies, ma prawo w dowolnej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron strony La Baza.